ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Nota Informativa

Nota Informativa:

13 de novembre de 2018

 

Escola Sant Gervasi Cooperativa

 

L'Escola Sant Gervasi Cooperativa, ha iniciat els tràmits per a constituir-se com Agència de Col·lació sense afany de Lucre.

 

Normativa:

 

  • Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació (BOE 318, de 31.12.2010).

 

  • Ordre EMO/123/2011, de 15 de juny, per la qual es determina el procediment d’autorització i l’activitat de les agències de col·locació a Catalunya (DOGC 5904, de 21.06.2011).

 

Què són?

 

S’entén per agències de col·locació les entitats públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que, en coordinació i, si escau, col·laboració amb el servei públic d’ocupació corresponent, duguin a terme activitats d’intermediació laboral que tinguin com a finalitat proporcionar a les persones treballadores una ocupació adequada a les seves característiques, i facilitar als ocupadors les persones treballadores més apropiades per als seus requeriments i necessitats.

 

Amb aquest fi les agències de col·locació han de valorar els perfils, les aptituds, els coneixements i la qualificació professionals de les persones treballadores que requereixin els seus serveis per a la recerca d’ocupació i els requeriments i les característiques dels llocs de treball oferts. Aquestes agències de col·locació també poden dur a terme actuacions relacionades amb la cerca d’ocupació, com ara l’orientació i informació professional, i amb la selecció de personal.

 

Les empreses de recol·locació són agències de col·locació especialitzades en l’activitat destinada a la recol·locació de les persones treballadores que siguin excedents en processos de reestructuració empresarial, quan s’hagin establert o acordat amb les persones treballadores o els seus representants en els plans socials corresponents o programes de recol·locació, i estiguin sotmeses al règim legal i reglamentari establert amb caràcter general per a les agències de col·locació.

 

Informació i contacte: