Avís legal

AVÍS LEGAL DE LA WEB DE L’ESCOLA SANT GERVASI


1. IDENTIFICACIÓ DE L’ESCOLA SANT GERVASI
 
D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que: El titular de la web és l’ESCOLA SANT GERVASI SCCL, amb domicili social a Mollet del Vallès (Vallès Oriental), carrer Sabadell, 41, inscrita al Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya en el full número 1244. Telèfon: 935.795.430 Correu electrònic de contacte: santgervasi@santgervasi.org Codi del centre: 08021545
 
2. NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.
 
2.1. GENÈRIQUES
 
 Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:
 
La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
La protecció de la joventut i de la infància.
El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat.
En general, el respecte a la legalitat vigent.
 
2.2. PARTICULARS
 
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’Escola Sant Gervasi  ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:
 
Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament,  dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
L’Escola Sant Gervasi es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de la direcció del centre. En qualsevol cas, l’Escola Sant Gervasi no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.
 
2.3. ÚS DE CONTRASENYES.
 
Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una contrasenya. Si no en disposeu d’una, podeu demanar-la a santgervasi@santgervasi.org. Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya. Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu contactar amb santgervasi@santgervasi.org.

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
L’Escola Sant Gervasi és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de la direcció del centre.
 
4.- RESPONSABILITAT
 
L’Escola Sant Gervasi no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. L’Escola Sant Gervasi es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.
 
5.- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA
 
L’Escola Sant Gervasi pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.
 
6.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 
La relació entre l’Escola Sant Gervasi i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui a Mollet del Vallés.