ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

Projecte Pilot: FPO Dual

Desplegar la modalitat del Contracte de Formació i Aprenentatge (CFA) amb formació presencial a l'entorn de l'empresa.

 

Entitats promotores:

 

Objectius Projecte Pilot:

 

 • Desplegar la modalitat del Contracte de Formació i Aprenentatge (CFA) amb formació presencial a l’entorn de l’empresa.
 • Identificar els elements de valor dels CFA*.
 • Impulsar la relació entre els centres de formació i les empreses pel coneixement i ús de les CFA i la Formació Professional per l’Ocupació.

 

Avantatges socials:

 

 • Facilita a l’empresa una connexió directa amb els joves. Repercuteix sobre el fracàs escolar.
 • Incrementa de forma directa la col·laboració entre les empreses i els centres educatius.
 • Millora la relació de l’empresa amb el seu entorn i la seva percepció social.
 • Millora la productivitat i/o ocupació.
 • Fomenta la Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
 • El desenvolupament de la FP Dual, en el seu conjunt, contribueix a millorar la percepció del Sistema de les Qualificacions Professionals satisfent les necessitats de les empreses.
 • Afavoreix la primera ocupació dels joves.
 • Millora les qualificacions professionals del tutor.

 

Avantatges per als centres educatius:

 

 • S’ajusten millor a les necessitats de les empreses.
 • Milloren el seu coneixement del teixit empresarial.
 • Augmenta la demanda d’estudiants interessats a participar en aquests tipus de programes formatius.
 • Suposa l’oportunitat de participar en processos d’innovació, actualització i millora.
 • Es converteixen en referents de qualificació del territori.

 

Marc Normatiu:

 

RD 1529/2012, Contracte de Formació i Aprenentatge:

 

 • Durada entre 1 i 3 anys.
 • Edat dels aprenents entre 16 i 30 anys*.
 • (Fins que la taxa d’atur no sigui inferior al 15%).
 • Treball i formació (Jornada laboral 75% primer any, 85% resta d’anys).
 • Bonificació de la Seguretat Social en funció de la mida de l’empresa (El 100% o el 75%).
 • Bonificació de la formació dels aprenents (8€h/aprenent).
 • Retribució segons SMI o conveni sectorial.
 • Incentius en cas de conversió a contracte fix (De 1500€ a 1800€).

 

Formació associada:

 

 • Certificats de Professionalitat de Nivell 2. Famílies mecànica i química.

 

 Avantatges per als aprenents:

 

 • Treballen i aprenen en un context laboral real.
 • Milloren la seva qualificació i ocupabilitat.
 • Reben una retribució i cotitzen a la Seguretat Social.
 • Reducció 100% de la quota de Seg. Social del treballador.
 • Total protecció social.
 • Prestació d’atur.

 

Avantatges per a les empreses:

 

 • Utilitzar els contractes com a sistema de selecció i reclutament.
 • Diagnosi de les necessitats de l’empresa.
 • Desenvolupament dels perfils clau de les empreses adaptats a l’organització.
 • Rejovenir i “refrescar" les plantilles.
 • Millora de la imatge i la reputació de l’empresa. Responsabilitat Social Corporativa.
 • La planificació dels contractes d’aprenents aportarà valor econòmic.
 • Estalvis en costos salarials (Bonificacions, incentius i reducció quotes Seg. Social).
 • Formació Bonificada.
 • Sense límits del nombre de persones contractades en aquesta modalitat.
 • Bonificació addicional per finançar els costos de tutela de l’empresa.

 

Fases d'implementació del contracte de formació i aprenentatge a les empreses:

 

 • 01 Estudi preliminar
 • 02 Titulació i formació associada.
 • 03 Selecció del tutor i acollida tutor empresa.
 • 04 Definició del programa de formació.
 • 05 Selecció i acollida dels aprenents.
 • 06 Formalització del contracte.
 • 07 Execució de la formació.
 • 08 Avaluació i acreditació.