ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

2.Fiscalitat CONS-2017

                          

 
Oferta Formativa de Impostos i Gestió Fiscal de l'empresa
Subvencionada pel Consorci

 

2.Gestió Fiscal a l'empresa - PS20170023

 

 Itinerari formatiu:

 • IVA (Impost del Valor Afegit) - 20 hores.
 • Impost de Societats - 20 hores.

 

Objectiu:

 • Conèixer les obligacions mercantils i fiscals de les empreses. Realitzar tasques bàsiques de fiscalitat i tributació. Conèixer la mecànica dels impostos més rellevants. Preparar declaracions, liquidacions i autoliquidacions dels impostos. 

            

Impost sobre el valor afegit (IVA)

Durada:

 • 20 hores.

Objectius generals:

 • Conèixer les característiques generals de l'impost sobre el valor afegit iva i el seu àmbit d'aplicació.

Objectius específics:

 • Conèixer el funcionament general de l’impost i el fet imposable
 • Tractament impositiu del lliurament dels bens i prestacions de serveis. Estudi de les excepcions i operacions no subjectes.
 • Tractament de les operacions intracomunitàries i les importacions.
 • Càlcul de les bases, tipus gestió.
 • Obligacions formals, registre i comptabilització de l’IVA.

Continguts:

 • Naturalesa de l'impost.
 • Exempcions en operacions interiors.
 • Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu.
 • Adquisicions intracomunitàries de béns.
 • Importacions de béns.
 • Repercussió de l'impost.
 • Deduccions.
 • Regla de la prorrata.
 • Obligacions dels subjectes passius.
 • Comptabilitat del IVA.

 

Impost sobre societats (IS)

Durada:

 • 20 hores.

Objectius generals:

 • Adquirir els coneixements de les obligacions fiscals i dels beneficis fiscals que la normativa permet de l'I.S.S."

Objectius específics:

 • Obtenir un coneixement de l’impost que possibiliti adoptar decisions fiscals-financeres.
 • Comptabilitzar degudament els impostos i la seva provisió.
 • Aplicar de manera correcta les deduccions previstes a la normativa.
 • Realitzar una correcta gestió de l’impost.

Continguts:

 • Introducció, àmbit espacial, elements personals, fet imposable i exempcions.

-  Antecedents generals. Naturalesa i àmbit d’aplicació. El fet imposable. El subjecte passiu.

-  L'impost de societats i la comptabilitat.

-  Concepte i règim de determinació. Recepció fiscal de la normativa comptable.

-  Amortització.

-  Amortitzacions. Pèrdues per deteriori i provisions.

-  Despeses, provisions i regles de valoració i càlcul de la quota.

-  Determinació de la quota íntegra. Deduccions per evitar la doble imposició. Bonificacions. Excepcions al resultat comptable: ingressos no computables i partides no deduïbles. Imputació temporal d’ingressos i despeses.

 • Deduccions de la quota i incentius.

-  Deduccions dels pagaments a compte. Pagaments fraccionats.

-  Gestió de l'impost.

 • Gestió de l’impost. Obligació de retenir i ingressar a compte.

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització