ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

COMPTABILITAT CONS-2018

                          

 
Cursos de Comptabilitat
Subvencionada pel Consorci


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

Comptabilitat general PS20180060

 

Aquest itinerari es compon de tres accions formatives:

- Comptabilitat bàsica (60h)

- Comptabilitat avançada (60h)

 

No obstant les persones interesades es poden inscriure a tots o de manera parcial.

    

 

 

Comptabilitat general i Anàlisi de Balanços

Accions formatives que composen l’itinerari:

Aquest itinerari està composat per les següents accions formatives:

 

o   Comptabilitat bàsica (60 hores).

o   Comptabilitat avançada (60 hores).

o   Anàlisi de balanços (50 hores).

 

La durada total de l’Itinerari formatiu és de 180 hores.

 

Programes de les accions formatives:

Comptabilitat Bàsica (Durada: 60 hores).

Objectius generals:

1.        Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.

2.        Definir els objectius de la comptabilitat.

3.        Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quin són els seus límits.

Objectius Específics:

1.        Iniciar a l’alumne en els conceptes bàsics.

2.        Ensenyar-li els procediments tècnics generals.

3.        Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.

4.        Ensenyar-li determinats temes concrets d’aplicació general.

5.        En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.

Continguts

1. El patrimoni.

·           El Balanç de situació

·           Informació sobre la gestió

·           Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

2. El procés comptable.

·           Els comptes i el Pla General de Comptabilitat.

·           Els llibres comptables.

·            Diari.

·           Teoria del càrrec i l’ abonament

3. Tractament comptable de les existències.

·           La problemàtica dels preus de cost i de vendes.

·           Les operacions de compres i vendes

·           La periodificació d’existències

·           El concepte de consum.

4. Tractament comptable de l’IVA

·           L’IVA com a impost sobre el consum final

·           Definició de l’IVA

·           Meritament de l’IVA.

·           Comptabilització de l’IVA

5. Amortitzacions.

·           Concepte i necessitat de l’ amortització.

·           Comptabilització de les amortitzacions.

·           Regulació Fiscal de les amortitzacions.

 

Comptabilitat avançada (Durada: 60 hores).

Objectius generals:

1.        Donar una visió global i integradora de la comptabilitat.

2.        Situar la comptabilitat dins de les tasques administratiu-financeres.

3.        Definir la relació entre comptabilitat i finances.

Objectius específics:

1.        Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.

2.        Ampliar els coneixements generals, amb els temes nous i més complexos.

3.        Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius d’informació final.

4.        Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.

5.        Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions comptables.

Continguts:

1.      Recordatori de conceptes generals.

a.       Cas Pràctic.

 

2.      Immobilitzat.

a.       Valoració dels immobilitzats.

b.      Amortització.

                                                                           i.      Comptabilització.

                                                                         ii.      Normativa Fiscal de valoració.

3.      Provisions i deteriorament de valor.

a.       Concepte de provisió i deteriorament de valor.

                                                                           i.      Els principis de prudència.

b.      Principals provisions en el PGC.

                                                                           i.      Tractament comptable inicial i posterior.

c.       Regulació de les provisions i deterioraments a l’Impost de Societats.

                                                                           i.      Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.

4.      Moneda Estrangera.

a.       Concepte d’operació de moneda estrangera.

                                                                           i.      Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior.

b.      Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.

                                                                           i.      Diferències de canvi.

                                                                         ii.      Partides monetàries i no monetàries.

c.       Tractament comptables de les operacions.

                                                                           i.      En el moment de realitzar-se.

                                                                         ii.      En el moment final Ajustaments a final de l’exercici.

5.      Valors mobiliaris.

a.       Concepte de valors mobiliaris.

b.      Principals tipus de valors.

                                                                           i.      Instruments de patrimoni.

                                                                         ii.      Instruments de deute.

c.       Classificació dels instruments financers actius en PGC.

                                                                           i.      Informació que ens aporta la classificació.

                                                                         ii.      Grups.

d.      Classificació dels instruments financers actius pel PGC de Pimes.

                                                                           i.      Grups

e.       Concepte de cost amortitzat.

                                                                           i.      El tipus d’interès efectiu.

                                                                         ii.      Significat.

                                                                        iii.      Càlcul.

f.        Tractament dels costos inicials de les operacions.

g.       Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final de l’exercici.

6.      Comptabilització de l’impost de societats.

a.       Diferències entre impostos directe i impostos indirectes.

                                                                           i.      Principals impostos de cada tipus.

b.      Definició de l’impost de societat.

                                                                           i.      Àmbit d’aplicació.

                                                                         ii.      Base imposable.

                                                                        iii.      Tipus impositiu.

c.       Diferència entre el resultat comptable i la base imposable.

                                                                           i.      Tipus de diferències. Permanents i temporànies.

                                                                         ii.      Diferències entre unes i altres.

d.      Comptabilització de l’impost.

                                                                           i.      Impost corrent.

                                                                         ii.      Impost diferit.

                                                                        iii.      Actius i passius per a diferències impositives.

e.       Bases imposable negatives.

                                                                           i.      Compensació.

                                                                         ii.      Crèdit impositiu.

 

 

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització