Curs d'atmosferes explosives

Química Cursos de formació subvencionada
30 h.
Presencial
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Seguretat i prevenció
Objectiu general

Analitzar les obligacions de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos d'atmosferes explosives i la seva aplicació pràctica, a través de diferents normatives, per tal de gestionar-les adequadament.

Objectiu específic
  • Identificar els escenaris d'ATEX assegurances per a la prevenció incidents.
  • Relacionar i interpretar els continguts del mòdul 1 en la identificació de les substàncies a tenir en compte en atmosferes explosives.
Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: ATX atmosferes explosives

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Definició de conceptes bàsics
        ◦ Concepte d'atmosfera explosiva
        ◦ Legislació vigent
        ◦ Riscos existents
        ◦ Fonts d'ignició
    • Avaluació dels riscos en una instal·lació 
        ◦ Classificació de zones ATEX  
        ◦ Document de Protecció Contra Explosions 
    • Elecció de disposicions mínimes per a la millora de la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors
        ◦ Mesures organitzatives
        ◦ Informació i formació als treballadors
        ◦ Permisos de treball
        ◦ Document de Protecció Contra Explosions
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Implicació amb la seguretat i protecció de la salut Permisos de treball
     • Assimilació de les tècniques de prevenció en zones o espais ATEX

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Teoria bàsica d'explosions

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    •  Diferenciació de substàncies: Gasos, vapors i boires inflamables
        ◦ Substàncies i productes inflamables
        ◦ Característiques de les substàncies inflamables
        ◦ Classificació de zones 0, 1 i 2
        ◦ Criteris per a la implementació de mesures preventives i de protecció
        ◦ Característiques dels equips certificats ATEX
        ◦ Cas Pràctic 1 (CP1): Classificació de zones 0, 1 i 2.
    • Explicació del sòlid en pols 
        ◦ Substàncies i productes inflamables
        ◦ Característiques de les substàncies inflamables
        ◦ Classificació de zones 20, 21 i 22
        ◦ Criteris per a la implementació de mesures preventives i de protecció
        ◦ Característiques dels equips certificats ATEX
        ◦ Cas Pràctic 2 (CP2): Classificació de zones 20, 21 i 22.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Curiositat per les substàncies a tenir en compte en atmosferes explosives.

 

Sol·licita informació
Atmosferes explosives - (C0193)
Programa: Sectorial 2023
Del 23/09/2024 al 23/10/2024
dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Carrer Sabadell, 41 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Preinscripció
Comparteix a: