Curs de transport i emmagatzemtage farmacèutic

Química Cursos de formació subvencionada
30 h.
Teleformació
Tipus d'ensenyament
Formació professional per a l'Ocupació (FPO)
Àrea profesional
Farmaquímica
Objectiu general
  • Identificar la normativa bàsica pel que fa a la seguretat en l'emmagatzematge de substàncies i els tipus de recipients així com els mitjans de transport i la interpretació de la simbologia i la selecció adequada dels components.
Objectiu específic
  • Analitzar el concepte de diagrames de flux, la seva interpretació i la seva construcció.
  • Identificar els diferents tipus de recipients utilitzats per emmagatzemar materials, això com la normativa relacionada a l'emmagatzematge de materials.
  • Distinció de les bases teòriques necessàries en hidrostàtica i hidrodinàmica.
  • Identificar els elements utilitzats per a impulsió, transport i control dels fluids.
  • Identificar els elements utilitzats per a impulsió i transport dels sòlids.
Continguts

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: Diagrames de flux de materials

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Descripció del concepte de diagrama de flux i comprendre'n les implicacions
        ◦ Parts del diagrama de flux
        ◦ Simbologia associada als diagrames de flux
        ◦ Exemplificació de diagrames de flux mitjançant el programari adequat.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Autocrítica per a una bona construcció.
     • Cooperació per al millor treball en equip.
     • Consciència dels perills derivats de l'emmagatzematge de productes químics a la indústria farmacèutica
     • Responsabilitat.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Emmagatzematge de materials. Recipients i normes

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Identificació dels diferents recipients utilitzats en l'emmagatzematge de productes químics a la indústria farmacèutica i el seu ús en funció de la forma física del producte a emmagatzemar
        ◦ Tipus de recipient utilitzat per emmagatzemar cada producte químic en funció de la forma física i perillositat
        ◦ Normativa associada a l'etiquetatge dels productes químics en funció dels riscs associats
        ◦ Simbologia associada al transport i emmagatzematge dels recipients de productes en estat gasós.
    • Descripció de la normativa associada a l'emmagatzematge de productes químics a la indústria farmacèutica
        ◦ Riscos associats a l'emmagatzematge i el transport de productes químics
        ◦ Fitxes de dades de seguretat (FDS) i saber actuar en conseqüència dels riscos definits.
    • Descripció de la normativa associada a les atmosferes explosives
        ◦ Atmosfera explosiva
        ◦ Riscos associats a la feina en atmosferes explosives
        ◦ Mètode més adequat de treball tenint en compte, el tipus, i la perillositat de cada atmosfera explosiva
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Esperit crític a l'hora d'aplicar la normativa.
     • Rigor a la classificació dels materials.
     • Cooperació per a una bona feina en equip.
     • Autocrítica davant de qualsevol anàlisi o actuació.

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Fonaments físics de la hidrostàtica i la hidrodinàmica

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Anàlisi dels conceptes d'hidrostàtica i hidrodinàmica bàsics
        ◦ Aplicabilitat de conceptes d'hidrostàtica i hidrodinàmica al transport de fluids
        ◦ Importància de la hidrostàtica i hidrodinàmica en el transport de fluids
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Esperit crític.
     • Rigor a l'hora de diferenciar i analitzar.
     • Autocrítica per definir bé els conceptes i interioritzar-los per distingir-los.

MÒDUL DE FORMACIÓ 4: Elements d'impulsió, transport i control de fluids

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Descripció dels elements utilitzats per a impulsió, transport i control dels fluids
        ◦ Parts que componen els elements utilitzats per a la impulsió de fluids i el seu ús
        ◦ Parts que componen els elements utilitzats per al transport de fluids i el seu ús
        ◦ Parts que componen els elements utilitzats per al control de fluids i el seu ús
        ◦ Parts que componen els elements utilitzats per a l'esquema general d’instal·lació de transport de fluids i el seu ús.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Responsabilitat per al bon maneig dels fluids.
     • Rigor als projectes.
     • Col·laboració amb els processos industrials.
     • Autocrítica.

MÒDUL DE FORMACIÓ 5: Elements d'impulsió i transport de sòlids

RESULTATS D'APRENENTATGE
   Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
    • Identificació dels elements utilitzats per a impulsió, transport i control dels sòlids
        ◦ Descriure les parts que componen els elements utilitzats per a la impulsió de sòlids i el seu ús
        ◦ Descriure les parts que componen els elements utilitzats per al transport de sòlids i el seu ús
        ◦ Descriure les parts que componen els elements utilitzats per al control de sòlids i el seu ús.
   Habilitats de gestió, personals i socials
     • Responsabilitat a la feina en equip.
     • Rigor.
     • Col·laboració amb els processos industrials.
     • Autocrítica.

Sol·licita informació
Transport i emmagatzematge de materials a la indústria farmacèutica - (C0205)
Programa: Sectorial 2023
Del 16/09/2024 al 16/10/2024
TELEFORMACIÓ
Subvencionat preferentment per a persones OCUPADES
AQP Mollet del Vallès
Campus Virtual AQP Escola Sant Gervasi
Preinscripció
Comparteix a: