ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

Cursos FARMA CONS- 2018

                          

 
Cursos de FARMA
Subvencionada pel Consorci


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

Itinerari de FARMA I, PS20180005

 

Orientacions.

 

Aquest itinerari està compost per les següents accions formatives:

 

 • Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA (30 hores).
 • Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques (30 hores).
 • Introducció a les GMP's (20 hores).
 • Neteja, desinfecció i esterilització a la indústria farmacèutica (30 hores).

Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

   

 

Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA

Hores:

 

 • 30 Hores

 

 Objectius:

 

Conèixer la normativa aplicable i les metodologies, tècniques i aparells emprats per determinar la qualitat de les formes farmacèutiques fabricades.

 

Conèixer les tècniques de mostreig emprades i el tractament estadístic de les dades obtingudes. Establir criteris d'acceptació o rebuig de lots de fabricació. 

 

Continguts:

 

 1. Qualitat. Conceptes generals.
 2. Classificació general de les formes farmacèutiques.
 3. Normativa aplicable als assajos de qualitat.
 4. Assajos de qualitat de formes sòlides.
 5. Assajos de qualitat de formes líquides.
 6. Assajos de qualitat de formes semi sòlides.
 7. Tècniques de mostreig i tractament de dades

 

Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques

Hores:

 

 • 30 Hores.

 

Objectius:

 

Conèixer els diferents tipus de formes farmacèutiques que poden existir al mercat, les seves particularitats, similituds i diferències, la seva composició i els mètodes industrials de fabricació de les mateixes.

 

Continguts:

 

 • Conceptes fisicoquímics fonamentals.
 • Principis actius fonamentals.
 • Principis actius i excipients.
 • Classificació de les formes farmacèutiques segons l’estat físic.
 • Procediments de fabricació de formes líquides i equips.
 • Procediment de fabricació de formes sòlides i equips.
 • Procediments de fabricació de formes semi sòlides i equips.
 • Procediments de fabricació de formes gasoses i equips.
 • Diagrames de procés de fabricació de productes farmacèutics.

 

Introducció a les GMPs

Hores:

 

 • 20 Hores.

 

Objectius:

 

Tenir una visió general sobre les normes de correcta fabricació de la Unió Europea de medicaments d'ús humà i veterinari. Extretes de l'Agència Espanyola del Medicament

 

Continguts:

 

 1. Marc Normatiu.
 2. Sistema de qualitat farmacèutic.
 3. Personal.
 4. Locals i equips.
 5. Documentació
 6. Producció.
 7. Control de qualitat.
 8. Activitats subcontractades.
 9. Reclamacions, defectes de qualitat i retirades de productes.
 10. Auto inspecció
 11. Annexos.

 

 

Neteja, desinfecció i esterilització en la indústria farmacèutica

Hores:

 

 • 30 Hores.

 

Objectius:

 

Conèixer la importància de la neteja, l'esterilització i antisèpsia dins de la indústria farmacèutica.

Conèixer els mitjans i tècniques de desinfecció i esterilització.

Conèixer el concepte i tipologia de sala blanques i zona estèrils.

Familiaritzar-se amb la normativa bàsica aplicable.

 

Continguts:

 

 1.  Definicions generals.
 2. El concepte de les 5S.
 3. Operacions d'ordre i neteja.
 4. Principals mètodes i operacions d'esterilització.
 5. Principals mètodes i operacions de desinfecció.
 6. Sales blanques. Característiques.
 7. Filtres HEPA.
 8. Zones de fabricació antisèptica
 9. Normativa aplicable. 
Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització