ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

FINANCES - CONS'18

                          

 

Cursos de Finances
Subvencionats pel Consorci


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

FINANCES

 

Finances per a no financers:

 

 

Objectius generals:

 

 •  Introduir en el món de les finances al personal que normalment no treballa en aquest àmbit, proporcionant una visió integrada

  dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances imprescindibles per a l'anàlisi, planificació i control.

 

      

 

 

Finances per a no financers

 

Hores:

 •  40 hores

 

Objectius:

 

Objectius generals:

 

 •  Introduir en el món de les finances al personal que normalment no treballa en aquest àmbit, proporcionant una visió integrada
 • dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances imprescindibles per a l'anàlisi, planificació i control.
 • Objectius específics:
 • - Conèixer conceptes bàsics sobre comptabilitat i el pla general comptable
 • - Comprendre els aspectes que formen part d'una anàlisi econòmic-financera d'una empresa així com del seu control de gestió
 • - Adquirir les nocions necessàries sobre finances i gestió econòmica de l'empresa
 • - Conèixer la gestió financera d'una empresa

 

Continguts:

 

1. La comptabilitat en l'empresa

1.1. Plà General Contable: Estructura i marc conceptual

1.2. Conceptes bàsics de la comptabilitat financera

2. Anàlisi econòmic - financera

2.1. Els estats financers

2.2. Anàlisi de la solvència

2.3. Anàlisi de l'endeutament financer

2.4. Anàlisi de l'autonomia financera

2.5. Anàlisi de la liquiditat

2.6. El Fons de Maniobra

2.7. El Cicle d'explotació

2.8. Període de maduració

3. Control de gestió

3.1. Arees de control

3.2. Costos, Tresoreria i pressupostos

3.3. Indicadors i quadres de comandament

4. Introducció a les finances

4.1. Patrimoni

4.2. Fons de maniobra

4.3. El balanç de la situació: Actiu i passiu

4.4. El compte de pèrdues i guanys

4.5. Ratis

5. Gestió econòmica de l'empresa

5.1. Cash flow. Autofinanciació

5.2. Rendibilitat econòmica i Rendibilitat financera

5.3. Apalancament

5.4. Llindar de rendibilitat

5.5. Anàlisi de costos: cost-benefici

5.6. Anàlisi d'inversions

5.7. Pressupostos de tresoreria

6. Gestió financera de l'empresa

6.1. Fonts de finançament a curt termini

6.2. Fonts de finançament a llarg termini

6.3. Anàlisi patrimonial dels estats financers

6.4. Inversió en productes bancaris

6.5. Inversió en borsa

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització