ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

FOAP2019 Administració (*)

     

Aquesta oferta formativa subvencionada està regulada per l' ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Resolució TSF/1399/2019 de 3 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) (ref. Codi BDNS 420529) 

Certificats de Professionalitat: Família Administració i Gestió

 

(*) Les accions formatives descrites en aquesta pàgina estan pendents d'ATORGACIÓ,és a dir el centre les ha sol·licitat però encara no les té autoritzades. El centre les posa en coneixement dels potencials usuaris amb la finalitat de poder-los informar i orientar. 

****

Es prioritzaran les inscripcions a ITINERARIS SENCERS o bé les que siguin per FINALITZAR els Certificats ja iniciats en ANTERIORS CONVOCATÒRIES.

 


ADGD0308_2 Activitats de gestió administrativa (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

 

Horari de MATINS de 8:00 a 14:00 de dilluns a divendres

Competència general:

Realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables pre-definits, prèvia obtenció i processament, arxiu de la informació, documentació necessària utilitzant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits a l’organització.

     

 

 Codi:

ADGD0308

Nivell de Qualificació Professional:

2

Competència General:

Realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables pre-definits, prèvia obtenció i processament, arxiu de la informació, documentació necessària utilitzant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits a l’organització.

Ocupacions de la formació associada:

 • Empleats/des administratiu de comptabilitat en general.
 • Auxiliar administratiu de cobros i pagaments.
 • Auxiliar administratiu de comptabilitat.
 • Auxiliar administratiu de facturació.
 • Auxiliar administratiu.
 • Empleats/des administratius de compra i venda.
 • Empleats/des administratius de serveis de personal.
 • Auxiliar administratiu del departament de Recursos Humans.
 • Empleats/des administratius, en general.
 • Empleats/des administratius amb tasques d’atenció al públic no classificats sota altres epígrafs.
 • Auxiliars administratius de les diferents Administracions Públiques.

 

Durada de la formació associada:

 • 880 hores (Incloses 80 hores de pràctiques).

 

Mòduls i unitats formatives del Certificat de Professionalitat:

MP0976_2 Operacions administratives comercials (160 hores).

 • UF0349: Atenció al client en el procés comercial (40 h).
 • UF0350: Gestió administrativa del procés comercial (80 h).
 • UF0351: Aplicacions informàtiques de la gestió comercial (40 h).

 

MF0979_2 Gestió operativa de tresoreria (90 hores).

MF0980_2 Gestió auxiliar de personal (90 hores).

 • UF0349: Atenció al client en el procés comercial (40 h).
 • UF0350: Gestió administrativa del procés comercial (80 h).
 • UF0351: Aplicacions informàtiques de la gestió comercial (40 h).

 

MF0981_2 Registres comptables (120 hores).

 • UF0515: Pla General de comptabilitat (90 h).
 • UF0516: Aplicacions informàtiques de comptabilitat (30 h).

 

MF0973_1 Gravació de dades (90 hores).

MF0978_2 Gestió d’arxius (60 hores).

MF0233_3: Ofimàtica (190 hores).

 • UF0319: Sistema operatiu, cerca d’informació: internet/intranet i correu electrònic (30 h).
 • UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30 h).
 • UF0321: Aplicacions informàtiques de full de càlcul (50 h).
 • UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (50 h).
 • UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions gràfiques d’informació (30 h).

 

MP0111 Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 hores).

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització