ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

FOAP2019 Química

      

  

Aquesta oferta formativa subvencionada està regulada per l' ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Resolució TSF/1399/2019 sw 3 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) (ref. Codi BDNS 420529) 

 

 

Certificats de Professionalitat de la Família Química

 

 

Es prioritzaran les inscripcions a ITINERARIS SENCERS o bé les que siguin per FINALITZAR els Certificats ja iniciats en ANTERIORS CONVOCATÒRIES.

 

 

IMPORTANT: Només us podeu inscriure a un únic CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT. En el cas que volgueu fer un canvi de Certificat de Professionalitat us preguem que truqueu al centre (Tel. 93 579 54 30, Ext. 1) i demaneu la baixa per poder-vos inscriure en un altre.

 

***** 

NOTÍCIA IMPORTANT 

Degut als efectes de la suspensió temporal de tota activitat formativa, fins que la situació es normalitzi i les Institucions Sanitàries aixequin l'estat d'alarma, la planificació prevista inicialment serà modificada i ajustada un cop es normalitzi la situació i es pugui re emprendre l'activitat formativa presencial. 

 

No obstant els interessats es podran continuant inscrivint a les accions formatives que els interessi i seran degudament informats de la nova planificació.


QUIA0108_3M- ASSAJOS FISICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

 

TARDES // INSCRIPCIÓ OBERTA


Competència general:

Organitzar i aplicar tècniques d’assajos físics i anàlisi fisicoquímics, sobre materials, matèries primeres, productes semielaborats, productes acabats, orientats a la investigació, a l’anàlisi o al control de qualitat i actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori així com de seguretat i mediambientals. < Requisits d'estudis: Semblants a Batxillerat, COU, Grau Superior, FP2... >

 

       

 

Àmbit professional:

Aquest analista exercirà la seva activitat en empreses o laboratoris de diferents sectors on sigui precís realitzar assajos físics i fisicoquímics de materials.

Sectors productius:

Industria química, industria alimentària, construcció, industria mecànica, metal•lúrgia, mediambient, industria transformadora, tèxtil, industria farmacèutica i cosmètica, industria del paper i cartró i en laboratoris de serveis, i en general, en aquells sectors que el seu procés requereixi la utilització de matèries, la qualitat ve donada per les seves propietats físiques i/o fisicoquímiques.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:


• 3026.003.0 Tècnic de laboratori de química industrial.
• 3026.004.9 Analista de laboratori de química industrial.
• 3073.008.9 Tècnic en control de qualitat en industria de fusta i cautxú.
• 3073.009.0 Tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses (excepte vidre).
• Analista de matèries primeres i acabats.
• Analista de laboratori de materials.
• Analista de laboratori de metal·lúrgia i galvanotècnia.
• Tècnic d’assajos de productes de fabricació mecànica.

Duració de la formació associada: 510 hores.


Relació de mòduls formatius i de unitats formatives:


MF0052_3 (Transversal): Qualitat en el laboratori. (130 hores).


• UF0105_Control de qualitat i bones pràctiques al laboratori - 50h
• UF0106_Programes informàtics per a tractament de dades i gestió al laboratori - 40h
• UF0107_Aplicació de les mesures de seguretat i mediambiental al laboratori - 40h


MF0053_3_(Transversal) Mostreig per a assaigs i anàlisi - 70h


Formació complementaria - 10h


MF0056_3: Assajos físics de materials. - 90 h


MF0057_3: Assajos fisicoquímics - 130 h


• UF0221: Preparació de mostres i equips per a assajos fisicoquímics – 40h
• UF0222: Determinació de paràmetres fisicoquímics - 60 h
• UF0223: Interpretació d’informes en anàlisi de paràmetres fisicoquímics - 30 h


MP0051: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Assajos físics i fisicoquímics - 80h
 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització