ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

FOAP2019 Química

      

  

Aquesta oferta formativa subvencionada està regulada per l' ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Resolució TSF/1399/2019 sw 3 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) (ref. Codi BDNS 420529) 

 

 

Certificats de Professionalitat de la Família Química

 

 

Es prioritzaran les inscripcions a ITINERARIS SENCERS o bé les que siguin per FINALITZAR els Certificats ja iniciats en ANTERIORS CONVOCATÒRIES.

 

 

IMPORTANT: Només us podeu inscriure a un únic CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT. En el cas que volgueu fer un canvi de Certificat de Professionalitat us preguem que truqueu al centre (Tel. 93 579 54 30, Ext. 1) i demaneu la baixa per poder-vos inscriure en un altre.

 

***** 

NOTÍCIA IMPORTANT 

Degut als efectes de la suspensió temporal de tota activitat formativa, fins que la situació es normalitzi i les Institucions Sanitàries aixequin l'estat d'alarma, la planificació prevista inicialment serà modificada i ajustada un cop es normalitzi la situació i es pugui re emprendre l'activitat formativa presencial. 

 

No obstant els interessats es podran continuant inscrivint a les accions formatives que els interessi i seran degudament informats de la nova planificació.


QUIA0208_3M - ASSAJOS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS (Certificat de Professionalitat / FOAP2019)

 

MATINS // INSCRIPCIÓ OBERTA

 

Competència general:

Organitzar i realitzar assajos microbiològics incloent proves de esterilitat, detecció, aïllament, recompte, caracterització i identificació de microorganismes i els seus metabòlits en diferents materials i productes, o qualsevol tipo d’assaig en el que s’utilitzin microorganismes com part d’un sistema de detecció, així com assajos biotecnològics de base biològica, bioquímica, immunològica i/o genètica. < Requisits d'estudis: Semblants a Batxillerat, COU i Grau Superior, FP2... >

 

    

Àmbit professional:

Aquest analista exercirà la seva activitat en empreses o laboratoris de diferents sectors, on sigui precís realitzar proves microbiològiques i biotecnològiques en àrees com mediambient, alimentació, materials, I+D, etc.


Sectors productius:

Industria Química, Industria Agroalimentària, Mediambient, Industries Transformadores, Laboratoris de serveis, Industrias Biotecnològiques i en general, aquells sectors en els que l’avaluació microbiològica i/o biotecnològica de les matèries primeres, recursos naturals i/o productes derivats dels diferents processos sigui important o essencial per a la seva activitat.


Ocupacions o llocs de treball relacionats:


• 3121.009.8 Analista d’aigües, en general
• Analistes de laboratori microbiològic.
• Analistes microbiològics d’indústries alimentàries.
• Analistes microbiològics d’empreses mediambientals.
• Analistes de laboratori d’indústries biotecnològiques.
• Analistes microbiològics de aigües potables i residuals.
• Analistes de control microbiològic de la industria farmacèutica.

 

Duració de la formació associada: 530 hores.

Relació de mòduls formatius i de unitats formatives:


MF0052_3 (Transversal): Qualitat en el laboratori. (130 hores).


• UF0105_Control de qualitat i bones pràctiques al laboratori - 50h
• UF0106_Programes informàtics per a tractament de dades i gestió al laboratori - 40h
• UF0107_Aplicació de les mesures de seguretat i mediambiental al laboratori - 40h


MF0053_3_(Transversal) Mostreig per a assaigs i anàlisi - 70h


Formació complementaria - 10h


MF0054_3: Assajos microbiològics. (150 hores).


• UF0224: Preparació de reactius i mostres per a anàlisi microbiològic -40h.
• UF0225: Recompte, aïllament, identificació i determinació d’activitat biològica dels microorganismes - 80 h
• UF0226: Anàlisis microbiològic de diferents tipus de mostres - 30 h


MF0055_3: Assajos biotecnològics - 90 h.


MP0052: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Assajos microbiològics i biotecnològics - 80 h.
 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització