ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

FOAP2020 Administració (*)

     

Aquesta oferta formativa subvencionada està regulada per l' ORDRE TSF/170/2018, de 2018, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,modificada per l'Ordre TSF/179/2020, de 19 d'octubre, que estableix l'adaptació de la normativa dels programes que s'hi regulen, per preveure la possibilitat de seleccionar-los en el marc de Programa Operatiu del FSE de Catalunya 2014-2020 i certificar la despesa al Fons Social Europeu.

Resolució TSF/2866/2020, d'11 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - FOAP)  (ref. BDNS 532925) 

Certificats de Professionalitat: Família Administració i Gestió

 

(*) Les accions formatives descrites en aquesta pàgina estan pendents d'ATORGACIÓ,és a dir el centre les ha sol·licitat però encara no les té autoritzades. El centre les posa en coneixement dels potencials usuaris amb la finalitat de poder-los informar i orientar. 

****

Es prioritzaran les inscripcions a ITINERARIS SENCERS o bé les que siguin per FINALITZAR els Certificats ja iniciats en ANTERIORS CONVOCATÒRIES.