ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Formació Anàlisi i control

QUIA0108_3 - ASSAJOS FISICS I FISICOQUÍMICS (Certificat de Professionalitat)


Requisits d'accés al Certificat de Professionalitat

Programa del Certificat de Professionalitat i sortides professionals


Competència general:

Organitzar i aplicar tècniques d’assajos físics i anàlisi fisicoquímics, sobre materials, matèries primeres, productes semielaborats, productes acabats, orientats a la investigació, a l’anàlisi o al control de qualitat i actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori així com de seguretat i mediambientals.

 

Àmbit professional:

Aquest analista exercirà la seva activitat en empreses o laboratoris de diferents sectors on sigui precís realitzar assajos físics i fisicoquímics de materials.

Sectors productius:

Industria química, industria alimentària, construcció, industria mecànica, metal•lúrgia, mediambient, industria transformadora, tèxtil, industria farmacèutica i cosmètica, industria del paper i cartró i en laboratoris de serveis, i en general, en aquells sectors que el seu procés requereixi la utilització de matèries, la qualitat ve donada per les seves propietats físiques i/o fisicoquímiques.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:


• 3026.003.0 Tècnic de laboratori de química industrial.
• 3026.004.9 Analista de laboratori de química industrial.
• 3073.008.9 Tècnic en control de qualitat en industria de fusta i cautxú.
• 3073.009.0 Tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses (excepte vidre).
• Analista de matèries primeres i acabats.
• Analista de laboratori de materials.
• Analista de laboratori de metal·lúrgia i galvanotècnia.
• Tècnic d’assajos de productes de fabricació mecànica.

Duració de la formació associada: 500 hores.


Relació de mòduls formatius i de unitats formatives:


MF0052_3 (Transversal): Qualitat en el laboratori. (130 hores).


• UF0105_Control de qualitat i bones pràctiques al laboratori - 50h
• UF0106_Programes informàtics per a tractament de dades i gestió al laboratori - 40h
• UF0107_Aplicació de les mesures de seguretat i mediambiental al laboratori - 40h


MF0053_3_(Transversal) Mostreig per a assaigs i anàlisi - 70h


Formació complementaria - 10h


MF0056_3: Assajos físics de materials. - 90 h


MF0057_3: Assajos fisicoquímics - 130 h


• UF0221: Preparació de mostres i equips per a assajos fisicoquímics – 40h
• UF0222: Determinació de paràmetres fisicoquímics - 60 h
• UF0223: Interpretació d’informes en anàlisi de paràmetres fisicoquímics - 30 h


MP0051: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Assajos físics i fisicoquímics - 80h
 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització