ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Química CP CONS-2018*

                          

 
Certificats de Professionalitat de
QUÍMICA Subvencionada pel Consorci

(Pendent d' atorgació)

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

QUIE0108_2C - OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat PS20180060)

 

Competència:

Realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compreses, mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzant-se del manteniment bàsica dels equips de l’àrea de treball.

 

Mòduls formatius que s'oferten en aquest Itinerari:

En aquesta planificació s'oferten els següents mòduls formatius del Certificat de Professionalitat.
 
  • MF0045_2: Operacions bàsiques de procés químic (150 hores).
  • MF0046_2: Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química (170 hores).
  • MF0047_2: Control local en planta química (130 hores).
  • MF0048_2: Seguretat, medi amient en planta química (80 hores).

 

Aquesta oferta formativa està estructurada de forma MODULAR, és a dir que els participants poden triar si realitzen tots els mòduls o bé algun d'ells.

Us recomanem que us descarregueu la planificació detallada on es detallen tots els dies lectius per mòduls, d'aquesta manera tindreu una idea exacta dels dies que haureu d'assitir.

 

Comentaris:

Aquest mòduls formen part del Certificat de Professionalitat QUIE0108_2 Operacions bàsiques de planta Química (clicant a sobre us podeu baixar el programa sencer del Certificat),  les persones que superin amb avaluació positiva el mòdul obtindrà una acreditació oficial parcial de la Certificació Professional. 
 

Important: Al tractar-se d'una formació oficial i acreditable els participants hauran d'acomplir amb els requisits d'accés als Certificats de Professionalitat.  Podeu accedir a tota la informació clicant a sobre. 

 

   

Veure

QUIM0109_2C - ELABORACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS (Certificat de Professionalitat Parcial PS20180060)

  Competència:

Realitzar totes les operacions del procés de fabricació de productes farmacèutics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips, en condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips.

    

Veure