ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Química CP CONS-2018*

                          

 
Certificats de Professionalitat de
QUÍMICA Subvencionada pel Consorci

(Pendent d' atorgació)

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

QUIE0108_2C - OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA (Certificat de Professionalitat PS20180060)

 

Competència:

Realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compreses, mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzant-se del manteniment bàsica dels equips de l’àrea de treball.

 

Mòduls formatius que s'oferten en aquest Itinerari:

En aquesta planificació s'oferten els següents mòduls formatius del Certificat de Professionalitat.
 
  • MF0045_2: Operacions bàsiques de procés químic (150 hores).
  • MF0046_2: Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química (170 hores).
  • MF0047_2: Control local en planta química (130 hores).
  • MF0048_2: Seguretat, medi amient en planta química (80 hores).

 

Aquesta oferta formativa està estructurada de forma MODULAR, és a dir que els participants poden triar si realitzen tots els mòduls o bé algun d'ells.

Us recomanem que us descarregueu la planificació detallada on es detallen tots els dies lectius per mòduls, d'aquesta manera tindreu una idea exacta dels dies que haureu d'assitir.

 

Comentaris:

Aquest mòduls formen part del Certificat de Professionalitat QUIE0108_2 Operacions bàsiques de planta Química (clicant a sobre us podeu baixar el programa sencer del Certificat),  les persones que superin amb avaluació positiva el mòdul obtindrà una acreditació oficial parcial de la Certificació Professional. 
 

Important: Al tractar-se d'una formació oficial i acreditable els participants hauran d'acomplir amb els requisits d'accés als Certificats de Professionalitat.  Podeu accedir a tota la informació clicant a sobre. 

 

   

Àmbit professional:

Aquest professional exercirà la seva activitat en el sector químic tant en l’àrea de producció, com col·laborant en activitats d’Investigació i Desenvolupament.

Sectors productius:

Química Bàsica: Refino de petroli, Petroquímica, Gasos, Química Inorgànica, Química Orgànica, Fertilitzants, Química fina, Primeres matèries plàstiques, Cautxú sintètic, Pigments i fibres sintètiques. Química transformadora: Pintures, vernissos, laques, adhesius, tints d’impremta, material fotogràfic sensible, olis essencials i substàncies aromàtiques, coles i gelatines per a industria tèxtil i de cuir, sabons, detergents, lleixius, explosius, cera i parafines. Altres sectors en els que existeixin instal•lacions, on es realitzen operacions bàsiques Químiques.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:


• 8151.001.8 Operador de planta química.
• 8152.002.6 Operador de reactor obert en tractaments químics.
• 8155.001.4 Operador de refineria de petroli i gas natural, en general.
• 8155.005.0 Operador de quadre de control per al refino de petroli.
• 8159.001.6 Operador d’instal·lacions per a produir carbó vegetal i/o coque.
• 8159.003.4 Operador d’instal·lacions per a produir gas de hulla.
• 8159.004.3 Operador d’instal·lacions per a fabricar abonaments químics.
• 8159.005.2 Operador d’instal·lacions para produir fibres sintètiques.
• 8159.006.1 Operador de blanqueig de productes químics.
• 8322.001.4 Operador de màquines per a fabricar explosius, en general.
• 8322.005.0 Operador de màquines per a fabricar fòsfors.
• 8329.001.5 Operador de fabricació química.
• Operadors de màquines quebrantadores, trituradores i mescladores de substàncies químiques.
• Operadors d’equips de filtració i separació de substàncies químiques.
• Operadors d’equips de destil·lació i reacció química.
• Altres operadors d’instal·lacions de tractament de productes químics.
• Altres operadors de màquines per a fabricar productes químics.

 

Duració de la formació associada: 450 hores


Relació de mòduls formatius i de unitats formatives:


MF0045_2: Operacions bàsiques de procés químic. (150 hores)


• UF0227: Operacions bàsiques del procés, mescles i dissolucions - 70 h
• UF0228: Operacions unitàries i procés químic – 80 h


MF0046_2: Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química (170 horas)


• UF0229: Preparar i condicionar elements i màquines de planta química -80 h
• UF0230: Preparar i condicionar els equips principals i instal·lacions auxiliars de la planta química - 90 h.

 

MF0047_2: Control local en planta química (130 hores).


• UF0231: (Transversal) Presa de mostres i anàlisis in-situ - 50 h.
• UF0232: (Transversal) Instrumentació i control en instal·lacions de procés, energia i serveis auxiliars - 80 h

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització