ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

Química tardor CONS- 2018

                          

 
Cursos de QUÍMICA
Subvencionada pel Consorci


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya.

Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.


Tardor 2019:Manipulació, Matèries primeres, Equips i operacions

 

Orientacions.

 

Aquest itinerari està compost per les següents accions formatives:

 

 • Manipulació de productes químics (15 hores)
 • Materies primeres en la industria química i afins (30 hores)
 • Equips, operacions, materials i processos de fabricació en lña indústria química i afins (30 hores)

 

Aquestes cinc accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

   

 

Manipulació de productes químics.

Hores:

 • 15 Hores.

Objectius:

Objectius generals:

 • Conèixer els principals perills relacionats amb la manipulació de productes químics per a una manipulació segura i responsable.

 

Objectius específics:

 • Identificar els productes contaminants químics.
 • Conèixer i controlar les reaccions i els processos dels productes químics.
 • Prendre les mesures de seguretat corresponents en cada cas per a la seva manipulació

Continguts:

1. Identificació

1.1. Classificació dels contaminants químics.

2. Mesurament

2.1. dosi

2.2. Efectes dels contaminants.

2.3. Substàncies i preparats.

2.4. Interacció producte-treballador.

2.5. Presa de mostres.

3. Envasament i etiquetatge

3.1. Característiques de l'envàs.

3.2. Característiques de l'etiqueta.

3.3. Frases R.

3.4. Frases S.

3.5. Pictogrames.

3.6. Incompatibilitats d'emmagatzematge.

4. Fitxes de seguretat.

4.1. Contingut de les fitxes de seguretat.

5. Control.

5.1. Actuar sobre el focus.

5.2. Actuar sobre el medi de propagació.

5.3. Actuar sobre el treballador (EPI).

6. Recomanacions en la manipulació.

7. Accidents greus més freqüents.

8. Casos pràctics.

Tractament de residus (excepte residus urbans)

Hores:

 • 30 Hores

Objectius:

 

 • Adquirir els coneixements i les competències necessàries per poder desenvolupar correctament un pla de gestió de residus a l’empresa.
 • Tenir coneixements sobre la conveniència i necessitat de dur a terme bones pràctiques i una correcta gestió integral dels residus sòlids, mitjançant tècniques destructives, de recuperació, reutilització, reciclatge i rebuig en dipòsit controlat.
 • Formalitzar els aspectes més rellevants per tal d'implantar programes de valorització i minimització de residus en empresarial.
 • Conèixer les responsabilitats dels diferents agents involucrats: productor, transportista, gestor i administració.
 • Avaluar els impactes ambientals i el consum d'energia associat a la generació de residus: contaminació del sòl, aigua, aire, olors, etc.
 • Caracteritzar un residu per a la seva catalogació.
 • Conèixer el marc normatiu actual i les principals tendències en matèria legislativa aplicables als residus en tots els àmbits.

 

Continguts:

 

1. Introducció i concepte

2. Marc legal

3. Pla per la gestió del residus a l’empresa

3.1 Residus rurals agraris:

3.2 Residus rurals ramaders

 

Riscos químics

Hores:

 • 10

Objectius:

 • - Descriure els diferents riscos de caràcter químic que poden estar associats en els llocs de treball del químic, així com els diferents elements a tenir en compte en la seva prevenció i control.

Continguts:

1. Classificació dels productes

2. L' etiquetatge

3. La fitxa de seguretat

4. Efectes dels contaminants i vies d' entrada en l' organisme

5. Transport i emmagatzematge

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització