ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

TELEF-FARMA CONS- 19

                         

                               
TELEFORMACIÓ en FARMA


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya. Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

*****

NOTÍCIA IMPORTANT 

 

Escola Sant Gervasi, degut a les situació extraordinària pel COVID19, preveu sol·licitar al CONSORCI la possibilitat d'impartir les accions informatives relacionades a continuació en modalitat de TELEFORMACIÓ, tal com preveu la instrucció la instrucció del CONSORCI  de 30 d’abril de 2020 per la qual es defineixen els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les accions formatives subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

 

Els possibles interessats han de conèixer el següent: 

 • Que el centre està en procés de sol·licitud de canvi d'especialitat de presencial a TELEFORMACIÓ i que la realització de la formació estarà subjecta a l'autorització final del CONSORCI. 
 • Que la publicació de les activitats formatives té caràcter informatiu i serveix per a valorar el número dels potencials usuaris que podrien estar interessats. 

Aquestes dues condicions poden condicionar la planificació de les accions formatives i fins i tot la seva execució. 

 

MODALITAT TELEFORMACIÓ: 

 

És important que les persones que estiguin interessades en participar en aquestes accions formatives disposin dels recursos tecnològics necessaris per accedir a la plataforma que el centre posarà en marxa, de manera que el participant pugui interactuar amb els tutors i formador, així com accedir a continguts interactius, vídeos, videoconferències, avaluacions i fòrums. 

 

*************

TELE-FORMACIÓ ITINERARI DE FARMA 3

 

Orientacions.

 

Aquest itinerari està compost per les següents accions formatives:

 

 • Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA (30 hores).
 • Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques (30 hores).
 • Neteja, desinfecció i esterilització a la indústria farmacèutica (30 hores).

Aquestes accions formatives estan planificades de manera que es puguin realitzar com a Itinerari o bé de manera individual. A l'hora de realitzar l'inscripció podreu triar realitzar-les totes o bé alguna d'elles.

 

   

 

Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA

Hores:

 

 • 30 Hores

 

 Objectius:

 

Conèixer la normativa aplicable i les metodologies, tècniques i aparells emprats per determinar la qualitat de les formes farmacèutiques fabricades.

 

Conèixer les tècniques de mostreig emprades i el tractament estadístic de les dades obtingudes. Establir criteris d'acceptació o rebuig de lots de fabricació. 

 

Continguts:

 

 1. Qualitat. Conceptes generals.
 2. Classificació general de les formes farmacèutiques.
 3. Normativa aplicable als assajos de qualitat.
 4. Assajos de qualitat de formes sòlides.
 5. Assajos de qualitat de formes líquides.
 6. Assajos de qualitat de formes semi sòlides.
 7. Tècniques de mostreig i tractament de dades

 

Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques

Hores:

 

 • 30 Hores.

 

Objectius:

 

Conèixer els diferents tipus de formes farmacèutiques que poden existir al mercat, les seves particularitats, similituds i diferències, la seva composició i els mètodes industrials de fabricació de les mateixes.

 

Continguts:

 

 • Conceptes fisicoquímics fonamentals.
 • Principis actius fonamentals.
 • Principis actius i excipients.
 • Classificació de les formes farmacèutiques segons l’estat físic.
 • Procediments de fabricació de formes líquides i equips.
 • Procediment de fabricació de formes sòlides i equips.
 • Procediments de fabricació de formes semi sòlides i equips.
 • Procediments de fabricació de formes gasoses i equips.
 • Diagrames de procés de fabricació de productes farmacèutics.

 

 

Neteja, desinfecció i esterilització en la indústria farmacèutica

Hores:

 

 • 30 Hores.

 

Objectius:

 

Conèixer la importància de la neteja, l'esterilització i antisèpsia dins de la indústria farmacèutica.

Conèixer els mitjans i tècniques de desinfecció i esterilització.

Conèixer el concepte i tipologia de sala blanques i zona estèrils.

Familiaritzar-se amb la normativa bàsica aplicable.

 

Continguts:

 

 1. Definicions generals.
 2. El concepte de les 5S.
 3. Operacions d'ordre i neteja.
 4. Principals mètodes i operacions d'esterilització.
 5. Principals mètodes i operacions de desinfecció.
 6. Sales blanques. Característiques.
 7. Filtres HEPA.
 8. Zones de fabricació antisèptica
 9. Normativa aplicable. 
Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització