ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

TELEF-FARMA CONS- 19

                         

                               
TELEFORMACIÓ en FARMA


Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya. Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

*****

NOTÍCIA IMPORTANT 

 

Escola Sant Gervasi, degut a les situació extraordinària pel COVID19, preveu sol·licitar al CONSORCI la possibilitat d'impartir les accions informatives relacionades a continuació en modalitat de TELEFORMACIÓ, tal com preveu la instrucció la instrucció del CONSORCI  de 30 d’abril de 2020 per la qual es defineixen els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les accions formatives subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

 

Els possibles interessats han de conèixer el següent: 

 • Que el centre està en procés de sol·licitud de canvi d'especialitat de presencial a TELEFORMACIÓ i que la realització de la formació estarà subjecta a l'autorització final del CONSORCI. 
 • Que la publicació de les activitats formatives té caràcter informatiu i serveix per a valorar el número dels potencials usuaris que podrien estar interessats. 

Aquestes dues condicions poden condicionar la planificació de les accions formatives i fins i tot la seva execució. 

 

MODALITAT TELEFORMACIÓ: 

 

És important que les persones que estiguin interessades en participar en aquestes accions formatives disposin dels recursos tecnològics necessaris per accedir a la plataforma que el centre posarà en marxa, de manera que el participant pugui interactuar amb els tutors i formador, així com accedir a continguts interactius, vídeos, videoconferències, avaluacions i fòrums. 

 

*************

TELEFORMACIÓ FARMA - Introducció a les GMP's. Neteja i desinfecció a la indústria Farmacèutica

 Aquest itinerari inclou les següents accions formatives: 

 

 • Introducció a les GMP's (20 hores).
 • Neteja, desinfecció i eterilització en la indústria farmacèutica (30 hores)

   

Introducció a les GMP’s

Hores:

 • 20 Hores.

Objectius:

 • Tenir una visió general sobre les normes de correcta fabricació de la Unió Europea de medicaments d'ús humà i veterinari. Extretes de l'Agència Espanyola del Medicament

Continguts:

 1. Marc Normatiu.
 2. Sistema de qualitat farmacèutic.
 3. Personal.
 4. Locals i equips.
 5. Documentació
 6. Producció.
 7. Control de qualitat.
 8. Activitats subcontractades.
 9. Reclamacions, defectes de qualitat i retirades de productes.
 10. Auto inspecció
 11. Annexos.

 

Neteja, desinfecció i esterilització en la indústria farmacèutica

Hores:

 • 30 Hores.

 

Objectius:

 • Conèixer la importància de la neteja, l'esterilització i antisèpsia dins de la indústria farmacèutica. Conèixer els mitjans i tècniques de desinfecció i esterilització.
 • Conèixer el concepte i tipologia de sala blanques i zona estèrils.
 • Familiaritzar-se amb la normativa bàsica aplicable.

Continguts:

 1. Definicions generals.
 2. El concepte de les 5S.
 3. Operacions d'ordre i neteja.
 4. Principals mètodes i operacions d'esterilització.
 5. Principals mètodes i operacions de desinfecció.
 6. Sales blanques. Característiques.
 7. Filtres HEPA.
 8. Zones de fabricació antisèptica
 9. Normativa aplicable.
 
Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització
TELEF-FARMA1 Teleformació FARMA - Introducció a les GMP's. Neteja i desinfecció a la indústria farmacèutica 28/05/2020 13/07/2020