ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

TELEF-QUÍMICA CONS- 19

                         

                                 
TELEFORMACIÓ en QUÍMICA

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya. Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

*****

NOTÍCIA IMPORTANT 

 

Escola Sant Gervasi, degut a les situació extraordinària pel COVID19, preveu sol·licitar al CONSORCI la possibilitat d'impartir les accions informatives relacionades a continuació en modalitat de TELEFORMACIÓ, tal com preveu la instrucció la instrucció del CONSORCI  de 30 d’abril de 2020 per la qual es defineixen els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les accions formatives subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

 

Els possibles interessats han de conèixer el següent: 

 • Que el centre està en procés de sol·licitud de canvi d'especialitat de presencial a TELEFORMACIÓ i que la realització de la formació estarà subjecta a l'autorització final del CONSORCI. 
 • Que la publicació de les activitats formatives té caràcter informatiu i serveix per a valorar el número dels potencials usuaris que podrien estar interessats. 

Aquestes dues condicions poden condicionar la planificació de les accions formatives i fins i tot la seva execució. 

 

MODALITAT TELEFORMACIÓ: 

 

És important que les persones que estiguin interessades en participar en aquestes accions formatives disposin dels recursos tecnològics necessaris per accedir a la plataforma que el centre posarà en marxa, de manera que el participant pugui interactuar amb els tutors i formador, així com accedir a continguts interactius, vídeos, videoconferències, avaluacions i fòrums. 

 

*************

2-TELEFORMACIÓ QUIM - Manipulació de productes químics

 Aquest itinerari inclou les següents accions formatives: 

 

 • Manipulació de productes químics (15 h).

 

 

   

 

Manipulació de productes químics (15) 

Hores: 

• 15 Hores.  

Objectius:  

Objectius generals:  

Conèixer els principals perills relacionats amb la manipulació de productes químics per a una manipulació segura i responsable. Objectius específics:  

 • Identificar els productes contaminants químics.  
 • Conèixer i controlar les reaccions i els processos dels productes químics.  
 • Prendre les mesures de seguretat corresponents en cada cas per a la seva manipulació. 

Continguts:  

1. Identificació  

 • 1.1. Classificació dels contaminants químics. 

2. Mesurament  

 • 2.1. Dosi  
 • 2.2. Efectes dels contaminants.  
 • 2.3. Substàncies i preparats.  
 • 2.4. Interacció producte -treballador.  
 • 2.5. Presa de mostres. 

3. Envasament i etiquetatge  

 • 3.1. Característiques de l'envàs.  
 • 3.2. Característiques de l'etiqueta.  
 • 3.3. Frases R.  
 • 3.4. Frases S.  
 • 3.5. Pictogrames.  
 • 3.6. Incompatibilitats d'emmagatzematge 

 

4. Fitxes de seguretat. 

 

 • 4.1. Contingut de les fitxes de seguretat.  

5. Control.  

 • 5.1. Actuar sobre el focus.  
 • 5.2. Actuar sobre el medi de propagació.  
 • 5.3. Actuar sobre el treballador (EPI).  

6. Recomanacions en la manipulació.  

7. Accidents greus .

 

 

 
Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització
TELEF-QUIM2 2-Teleformació QUÍMICA - Manipulació productes químics. 13/07/2020 22/07/2020