ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

TELEF-QUÍMICA CONS- 19

                         

                                 
TELEFORMACIÓ en QUÍMICA

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya. Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

*****

NOTÍCIA IMPORTANT 

 

Escola Sant Gervasi, degut a les situació extraordinària pel COVID19, preveu sol·licitar al CONSORCI la possibilitat d'impartir les accions informatives relacionades a continuació en modalitat de TELEFORMACIÓ, tal com preveu la instrucció la instrucció del CONSORCI  de 30 d’abril de 2020 per la qual es defineixen els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les accions formatives subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

 

Els possibles interessats han de conèixer el següent: 

 • Que el centre està en procés de sol·licitud de canvi d'especialitat de presencial a TELEFORMACIÓ i que la realització de la formació estarà subjecta a l'autorització final del CONSORCI. 
 • Que la publicació de les activitats formatives té caràcter informatiu i serveix per a valorar el número dels potencials usuaris que podrien estar interessats. 

Aquestes dues condicions poden condicionar la planificació de les accions formatives i fins i tot la seva execució. 

 

MODALITAT TELEFORMACIÓ: 

 

És important que les persones que estiguin interessades en participar en aquestes accions formatives disposin dels recursos tecnològics necessaris per accedir a la plataforma que el centre posarà en marxa, de manera que el participant pugui interactuar amb els tutors i formador, així com accedir a continguts interactius, vídeos, videoconferències, avaluacions i fòrums. 

 

*************

2-TELEFORMACIÓ QUIM2 - Manipulació de productes químics i Riscos químics

 Aquest itinerari inclou les següents accions formatives: 

 

 • Manipulació de productes químics (15 h).
 • Riscos Químics (10 h).

 

 

 

   

 

Manipulació de productes químics (15) 

Hores: 

• 15 Hores.  

Objectius:  

Objectius generals:  

Conèixer els principals perills relacionats amb la manipulació de productes químics per a una manipulació segura i responsable. Objectius específics:  

 • Identificar els productes contaminants químics.  
 • Conèixer i controlar les reaccions i els processos dels productes químics.  
 • Prendre les mesures de seguretat corresponents en cada cas per a la seva manipulació. 

Continguts:  

1. Identificació  

 • 1.1. Classificació dels contaminants químics. 

2. Mesurament  

 • 2.1. Dosi  
 • 2.2. Efectes dels contaminants.  
 • 2.3. Substàncies i preparats.  
 • 2.4. Interacció producte -treballador.  
 • 2.5. Presa de mostres. 

3. Envasament i etiquetatge  

 • 3.1. Característiques de l'envàs.  
 • 3.2. Característiques de l'etiqueta.  
 • 3.3. Frases R.  
 • 3.4. Frases S.  
 • 3.5. Pictogrames.  
 • 3.6. Incompatibilitats d'emmagatzematge 

 

4. Fitxes de seguretat. 

 • 4.1. Contingut de les fitxes de seguretat.  

5. Control.  

 • 5.1. Actuar sobre el focus.  
 • 5.2. Actuar sobre el medi de propagació.  
 • 5.3. Actuar sobre el treballador (EPI).  

6. Recomanacions en la manipulació.  

7. Accidents greus .

 Riscos químics (10) 

 

Hores:

·         10 Hores

 Objectius:

Descriure dels diferents riscos de caràcter químic que poden estar implicats en els llocs de treball del sector adobats, així com els diferents elements a tenir en compte per a la seva prevenció i control.

 Continguts:

1. Classificació dels productes

                1.1. Tipus

                1.2. Perillositat característica

                1.3. Senyalització

2. L'etiquetatge

                2.1. Contingut

                2.2. Aspectes importants

                2.3. Conservació

3. La fitxa de seguretat

                3.1. Contingut

                3.2. Aspectes importants

4. Efectes dels contaminants i vies d'entrada en l'organisme

                4.1. Tipus

                4.2. Gravetat

5. Transport i emmagatzematge

                5.1. Consignes

                5.2. Senyalització

                5.3. Seguretat en el maneig.

 

 

Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització