ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

TELEF-QUÍMICA CONS- 19

                         

                                 
TELEFORMACIÓ en QUÍMICA

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya. Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

*****

NOTÍCIA IMPORTANT 

 

Escola Sant Gervasi, degut a les situació extraordinària pel COVID19, preveu sol·licitar al CONSORCI la possibilitat d'impartir les accions informatives relacionades a continuació en modalitat de TELEFORMACIÓ, tal com preveu la instrucció la instrucció del CONSORCI  de 30 d’abril de 2020 per la qual es defineixen els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les accions formatives subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

 

Els possibles interessats han de conèixer el següent: 

  • Que el centre està en procés de sol·licitud de canvi d'especialitat de presencial a TELEFORMACIÓ i que la realització de la formació estarà subjecta a l'autorització final del CONSORCI. 
  • Que la publicació de les activitats formatives té caràcter informatiu i serveix per a valorar el número dels potencials usuaris que podrien estar interessats. 

Aquestes dues condicions poden condicionar la planificació de les accions formatives i fins i tot la seva execució. 

 

MODALITAT TELEFORMACIÓ: 

 

És important que les persones que estiguin interessades en participar en aquestes accions formatives disposin dels recursos tecnològics necessaris per accedir a la plataforma que el centre posarà en marxa, de manera que el participant pugui interactuar amb els tutors i formador, així com accedir a continguts interactius, vídeos, videoconferències, avaluacions i fòrums. 

 

*************

TELEFORMACIÓ QUIM 3

 Aquest itinerari inclou les següents accions formatives: 

 

  • Reglaments d'emmagatzematge de productes químics (16 h)

  • Operacions bàsiques de planta química (50 h).

  • Manipulació de productes químics (15 h)

  • Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins (30 h)

  • Riscos químics (10 h)

 

 

   

 

 

Reglament de l'emmagatzematge de productes químics

·         Hores:

·      16 

·      Objectius:

·     Adquirir les competències, coneixements, habilitats i actituds necessàries per dur a terme les funcions dels professionals que ocupin llocs de treball relacionats amb l'ús, la fabricació, instal·lació i inspecció de l'emmagatzematge dels productes químics segons el RD 105/2010.

·         Continguts:

·         1. Establir les mesures adequades per l'emmagatzematge de productes químics.

·         2. Determinar el tipus d'emmagatzematge adequat a cada producte.

·         3. Adoptar les mesures de seguretat per a cada tipus d'emmagatzematge.

·         4. Identificar les directrius a seguir pel compliment dels requisits en la reglamentació aplicable.

·         5. Establir el tipus d'emmagatzematge que necessita cada recipient.

·         6. Conèixer i diferenciar els tràmits administratius necessaris per la instal·lació dels tancs i recipients.

·         7. Identificar i evitar els riscos derivats del mal emmagatzematge

·          

Operacions bàsiques en planta química

·         Hores:

·        50 h.

·         Objectius:

·         Objectius generals:

·         Desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química.

·        Consolidar coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química i afavorir la comprensió de la feina de forma integral.

·         Objectius específics:

·         Conèixer els processos implicats en la preparació i tractament de matèries primeres i productes químics.

·         Identificar les matèries primeres.

·         Saber abordar els serveis auxiliars del procés químic.

·         Controlar les operacions del procés a la planta química.

·         Saber posar en marxa i aturar equips, així com controlar les funcions intermèdies.

·         Conèixer i saber posar en pràctica normes de seguretat i higiene mediambientals en una planta química.

·         Continguts:

·              1. Productes, processos i serveis.

·                 1.1 Preparació i tractament de matèries primeres i productes químics

·                 1.2 Identificació i transport de productes químics.

·                 1.3 Emmagatzematge de productes químics.

·                 1.4 Identificació i control de matèries químiques

·                1.5 Assegurament de la qualitat.

·                1.6 Sistemes de gestió de la qualitat.

·                1.7 Inspeccions i assajos per al control de la qualitat.

·                1.8 Mostreig per al control de la qualitat.

·         2. Processament de materials sòlids.

·         3. Processament de materials líquids i gasos.

·         4. Serveis auxiliars de procés químic

·             4.1 Preparació i posada a punt d'instal·lacions i equips auxiliars.

·             4.2 Operacions bàsiques de manteniment dels equips i instal·lacions.

·         5. Operacions de procés en planta química

·             5.1 Característiques dels processos de producció químics industrials.

·             5.2 Operacions necessàries per a la preparació de màquines i equips.

·             5.3 Distribució de materials.

·             5.4 Conducció del procés de producció.

·             5.5 Envasat de matèries químiques i productes.

·         6. Instrumentació i control

·            6.1 Posada en marxa i parada d'equips.

·            6.2 Paràmetres de control d'un procés químic industrial.

·            6.3 Equips de mesura.  

·           6.4 Contingut de les fitxes de seguretat.

 

Manipulació de productes químics

Hores: 

·         15 Hores. 

Objectius: 

Objectius generals: 

Conèixer els principals perills relacionats amb la manipulació de productes químics per a una manipulació segura i responsable. 

Objectius específics: 

·      Identificar els productes contaminants químics. 

·      Conèixer i controlar les reaccions i els processos dels productes químics. 

·      Prendre les mesures de seguretat corresponents en cada cas per a la seva manipulació 

Continguts: 

1. Identificació 

1.1. Classificació dels contaminants químics. 

2. Mesurament 

2.1. dosi 

2.2. Efectes dels contaminants. 

2.3. Substàncies i preparats. 

2.4. Interacció producte-treballador. 

2.5. Presa de mostres. 

3. Envasament i etiquetatge 

3.1. Característiques de l'envàs. 

3.2. Característiques de l'etiqueta. 

3.3. Frases R. 

3.4. Frases S. 

3.5. Pictogrames. 

3.6. Incompatibilitats d'emmagatzematge. 

4. Fitxes de seguretat. 

4.1. Contingut de les fitxes de seguretat. 

5. Control. 

5.1. Actuar sobre el focus. 

5.2. Actuar sobre el medi de propagació. 

5.3. Actuar sobre el treballador (EPI). 

6. Recomanacions en la manipulació. 

7. Accidents greus més freqüents. 

8. Casos pràctics. 

 

Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins

·         Hores:

·         30 h

·         Objectius:

·        Conèixer els riscos associats a la fabricació de productes en la indústria química i afins i les mesures de seguretat a tenir en compte per minimitzar el risc.

·       Conèixer les normes d'etiquetatge dels productes quant a la seva perillositat i les fitxes de dades de seguretat.

·         Conèixer també la tipologia de residus generats en la indústria, la seva gestió i el seu tractament.

·         Continguts:

·         1. Riscos i anàlisis de riscos en la indústria química.

·         2. Elements de protecció individual i col·lectiva.

·         3. Senyalitzacions de seguretat

·         4. Etiquetat de productes perillosos.

·         5. Fitxes de seguretat de productes.

·         6. Importància de les estandardització. PNTs.

·         7. Classificació de residus industrials.

·         8. Recollida selectiva i tractament de residus industrials.      

        

Riscos Químics

·         Hores:

·        10 Hores

·          Objectius:

·         Descriure dels diferents riscos de caràcter químic que poden estar implicats en els llocs de treball del sector adobats, així com els diferents elements a tenir en compte per a la seva prevenció i control.

·          Continguts:

·         1. Classificació dels productes

·                         1.1. Tipus

·                         1.2. Perillositat característica

·                         1.3. Senyalització

·         2. L'etiquetatge

·                         2.1. Contingut

·                         2.2. Aspectes importants

·                         2.3. Conservació

·         3. La fitxa de seguretat

·                         3.1. Contingut

·                         3.2. Aspectes importants

·         4. Efectes dels contaminants i vies d'entrada en l'organisme

·                         4.1. Tipus

·                         4.2. Gravetat

·         5. Transport i emmagatzematge

·                         5.1. Consignes

·                         5.2. Senyalització

·                         5.3. Seguretat en el maneig.

 

 
Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització
TELEF-QUIM3 Teleformació QUÍMICA - Reglament. Operacions bàsiques. Manipulació de productes químics. Seguretat i Riscos químics 21/09/2020 22/03/2021