ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

TELEF-QUÍMICA CONS- 19

                         

                                 
TELEFORMACIÓ en QUÍMICA

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya. Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

*****

NOTÍCIA IMPORTANT 

 

Escola Sant Gervasi, degut a les situació extraordinària pel COVID19, preveu sol·licitar al CONSORCI la possibilitat d'impartir les accions informatives relacionades a continuació en modalitat de TELEFORMACIÓ, tal com preveu la instrucció la instrucció del CONSORCI  de 30 d’abril de 2020 per la qual es defineixen els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les accions formatives subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

 

Els possibles interessats han de conèixer el següent: 

  • Que el centre està en procés de sol·licitud de canvi d'especialitat de presencial a TELEFORMACIÓ i que la realització de la formació estarà subjecta a l'autorització final del CONSORCI. 
  • Que la publicació de les activitats formatives té caràcter informatiu i serveix per a valorar el número dels potencials usuaris que podrien estar interessats. 

Aquestes dues condicions poden condicionar la planificació de les accions formatives i fins i tot la seva execució. 

 

MODALITAT TELEFORMACIÓ: 

 

És important que les persones que estiguin interessades en participar en aquestes accions formatives disposin dels recursos tecnològics necessaris per accedir a la plataforma que el centre posarà en marxa, de manera que el participant pugui interactuar amb els tutors i formador, així com accedir a continguts interactius, vídeos, videoconferències, avaluacions i fòrums. 

 

*************

TELEFORMACIÓ QUIM 3

 Aquest itinerari inclou les següents accions formatives: 

 

  • Reglaments d'emmagatzematge de productes químics (16 h)

  • Operacions bàsiques de planta química (50 h).

  • Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins (30 h)

  • Riscos químics (10 h)

 

 

   

 

 

Reglament de l'emmagatzematge de productes químics

·         Hores:

·      16 

·      Objectius:

·     Adquirir les competències, coneixements, habilitats i actituds necessàries per dur a terme les funcions dels professionals que ocupin llocs de treball relacionats amb l'ús, la fabricació, instal·lació i inspecció de l'emmagatzematge dels productes químics segons el RD 105/2010.

·         Continguts:

·         1. Establir les mesures adequades per l'emmagatzematge de productes químics.

·         2. Determinar el tipus d'emmagatzematge adequat a cada producte.

·         3. Adoptar les mesures de seguretat per a cada tipus d'emmagatzematge.

·         4. Identificar les directrius a seguir pel compliment dels requisits en la reglamentació aplicable.

·         5. Establir el tipus d'emmagatzematge que necessita cada recipient.

·         6. Conèixer i diferenciar els tràmits administratius necessaris per la instal·lació dels tancs i recipients.

·         7. Identificar i evitar els riscos derivats del mal emmagatzematge

·          

Operacions bàsiques en planta química

·         Hores:

·        50 h.

·         Objectius:

·         Objectius generals:

·         Desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química.

·        Consolidar coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química i afavorir la comprensió de la feina de forma integral.

·         Objectius específics:

·         Conèixer els processos implicats en la preparació i tractament de matèries primeres i productes químics.

·         Identificar les matèries primeres.

·         Saber abordar els serveis auxiliars del procés químic.

·         Controlar les operacions del procés a la planta química.

·         Saber posar en marxa i aturar equips, així com controlar les funcions intermèdies.

·         Conèixer i saber posar en pràctica normes de seguretat i higiene mediambientals en una planta química.

·         Continguts:

·         1. Productes, processos i serveis.

·         1.1 Preparació i tractament de matèries primeres i productes químics

·         1.2 Identificació i transport de productes químics.

·         1.3 Emmagatzematge de productes químics.

·         1.4 Identificació i control de matèries químiques

·         1.5 Assegurament de la qualitat.

·         1.6 Sistemes de gestió de la qualitat.

·         1.7 Inspeccions i assajos per al control de la qualitat.

·         1.8 Mostreig per al control de la qualitat.

·         2. Processament de materials sòlids.

·         3. Processament de materials líquids i gasos.

·         4. Serveis auxiliars de procés químic

·         4.1 Preparació i posada a punt d'instal·lacions i equips auxiliars.

·         4.2 Operacions bàsiques de manteniment dels equips i instal·lacions.

·         5. Operacions de procés en planta química

·         5.1 Característiques dels processos de producció químics industrials.

·         5.2 Operacions necessàries per a la preparació de màquines i equips.

·         5.3 Distribució de materials.

·         5.4 Conducció del procés de producció.

·         5.5 Envasat de matèries químiques i productes.

·         6. Instrumentació i control

·         6.1 Posada en marxa i parada d'equips.

·         6.2 Paràmetres de control d'un procés químic industrial.

·         6.3 Equips de mesura.  

·         6.4 Contingut de les fitxes de seguretat.

·          

Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins

·         Hores:

·         30 h

·         Objectius:

·        Conèixer els riscos associats a la fabricació de productes en la indústria química i afins i les mesures de seguretat a tenir en compte per minimitzar el risc.

·       Conèixer les normes d'etiquetatge dels productes quant a la seva perillositat i les fitxes de dades de seguretat.

·         Conèixer també la tipologia de residus generats en la indústria, la seva gestió i el seu tractament.

·         Continguts:

·         1. Riscos i anàlisis de riscos en la indústria química.

·         2. Elements de protecció individual i col·lectiva.

·         3. Senyalitzacions de seguretat

·         4. Etiquetat de productes perillosos.

·         5. Fitxes de seguretat de productes.

·         6. Importància de les estandardització. PNTs.

·         7. Classificació de residus industrials.

·         8. Recollida selectiva i tractament de residus industrials.              

Riscos Químics

·         Hores:

·        10 Hores

·          Objectius:

·         Descriure dels diferents riscos de caràcter químic que poden estar implicats en els llocs de treball del sector adobats, així com els diferents elements a tenir en compte per a la seva prevenció i control.

·          Continguts:

·         1. Classificació dels productes

·                         1.1. Tipus

·                         1.2. Perillositat característica

·                         1.3. Senyalització

·         2. L'etiquetatge

·                         2.1. Contingut

·                         2.2. Aspectes importants

·                         2.3. Conservació

·         3. La fitxa de seguretat

·                         3.1. Contingut

·                         3.2. Aspectes importants

·         4. Efectes dels contaminants i vies d'entrada en l'organisme

·                         4.1. Tipus

·                         4.2. Gravetat

·         5. Transport i emmagatzematge

·                         5.1. Consignes

·                         5.2. Senyalització

·                         5.3. Seguretat en el maneig.

 

 
Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització
TELEF-QUIM3 Teleformació QUÍMICA - Reglament. Operacions bàsiques. Seguretat i Riscos químics 21/09/2020 22/03/2021