ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

TELEF-QUÍMICA CONS- 19

                         

                                 
TELEFORMACIÓ en QUÍMICA

Oferta formativa regulada per l'ORDRE TSF 136/2018 de 30 de Juliol, per la que s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, promogudes pel Consorci per a la formació Contínua de Catalunya. Poden participar en les accions formatives les persones ocupades, així com persones en situació d'atur dins del límits definits a les bases reguladores.

 

*****

NOTÍCIA IMPORTANT 

 

Escola Sant Gervasi, degut a les situació extraordinària pel COVID19, preveu sol·licitar al CONSORCI la possibilitat d'impartir les accions informatives relacionades a continuació en modalitat de TELEFORMACIÓ, tal com preveu la instrucció la instrucció del CONSORCI  de 30 d’abril de 2020 per la qual es defineixen els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les accions formatives subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

 

Els possibles interessats han de conèixer el següent: 

 • Que el centre està en procés de sol·licitud de canvi d'especialitat de presencial a TELEFORMACIÓ i que la realització de la formació estarà subjecta a l'autorització final del CONSORCI. 
 • Que la publicació de les activitats formatives té caràcter informatiu i serveix per a valorar el número dels potencials usuaris que podrien estar interessats. 

Aquestes dues condicions poden condicionar la planificació de les accions formatives i fins i tot la seva execució. 

 

MODALITAT TELEFORMACIÓ: 

 

És important que les persones que estiguin interessades en participar en aquestes accions formatives disposin dels recursos tecnològics necessaris per accedir a la plataforma que el centre posarà en marxa, de manera que el participant pugui interactuar amb els tutors i formador, així com accedir a continguts interactius, vídeos, videoconferències, avaluacions i fòrums. 

 

*************

TELEFORMACIÓ QUIM1 - Riscos i manipulació productes químics. Operacions bàsiques de planta química

 Aquest itinerari inclou les següents accions formatives: 

 

 • Riscos Químics (10 h).
 • Manipulació de productes químics (15 h).
 • Operacions bàsiques de planta química (50 h).

 

 

   

 

Riscos Químics 

Hores: 

 • 10 Hores 

Objectius: 

 • Descriure dels diferents riscos de caràcter químic que poden estar implicats en els llocs de treball del sector adobats, així com els diferents elements a tenir en compte per a la seva prevenció i control. 

Continguts: 

1. Classificació dels productes 

 • 1.1. Tipus 
 • 1.2. Perillositat característica 
 • 1.3. Senyalització.

2. L'etiquetatge 

 • 2.1. Contingut 
 • 2.2. Aspectes importants 
 • 2.3. Conservació 

3. La fitxa de seguretat 

 • 3.1. Contingut 
 • 3.2. Aspectes importants 

4. Efectes dels contaminants i vies d'entrada en l'organisme 

 • 4.1. Tipus 
 • 4.2. Gravetat 

5. Transport i emmagatzematge 

 • 5.1. Consignes 
 • 5.2. Senyalització 
 • 5.3. Seguretat en el maneig. 

 

Manipulació de productes químics (15) 

Hores: 

• 15 Hores.  

Objectius:  

Objectius generals:  

Conèixer els principals perills relacionats amb la manipulació de productes químics per a una manipulació segura i responsable. Objectius específics:  

 • Identificar els productes contaminants químics.  
 • Conèixer i controlar les reaccions i els processos dels productes químics.  
 • Prendre les mesures de seguretat corresponents en cada cas per a la seva manipulació. 

Continguts:  

1. Identificació  

 • 1.1. Classificació dels contaminants químics. 

2. Mesurament  

 • 2.1. Dosi  
 • 2.2. Efectes dels contaminants.  
 • 2.3. Substàncies i preparats.  
 • 2.4. Interacció producte -treballador.  
 • 2.5. Presa de mostres. 

3. Envasament i etiquetatge  

 • 3.1. Característiques de l'envàs.  
 • 3.2. Característiques de l'etiqueta.  
 • 3.3. Frases R.  
 • 3.4. Frases S.  
 • 3.5. Pictogrames.  
 • 3.6. Incompatibilitats d'emmagatzematge 

 

4. Fitxes de seguretat. 

 

 • 4.1. Contingut de les fitxes de seguretat.  

5. Control.  

 • 5.1. Actuar sobre el focus.  
 • 5.2. Actuar sobre el medi de propagació.  
 • 5.3. Actuar sobre el treballador (EPI).  

6. Recomanacions en la manipulació.  

7. Accidents greus .

 

Operacions bàsiques en planta química 

Hores: 

· 50 h. 

Objectius: 

Objectius generals: 

 • Desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química. 

 • Consolidar coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química i afavorir la comprensió de la feina de forma integral. 

Objectius específics: 

 • Conèixer els processos implicats en la preparació i tractament de matèries primeres i productes químics. 

 • Identificar les matèries primeres. 

 • Saber abordar els serveis auxiliars del procés químic. 

 • Controlar les operacions del procés a la planta química. 

 • Saber posar en marxa i aturar equips, així com controlar les funcions intermèdies. 

 • Conèixer i saber posar en pràctica normes de seguretat i higiene mediambientals en una planta química. 

Continguts: 

1. Productes, processos i serveis. 

 • 1.1 Preparació i tractament de matèries primeres i productes químics 
 • 1.2 Identificació i transport de productes químics. 
 • 1.3 Emmagatzematge de productes químics. 
 • 1.4 Identificació i control de matèries químiques 
 • 1.5 Assegurament de la qualitat. 
 • 1.6 Sistemes de gestió de la qualitat. 
 • 1.7 Inspeccions i assajos per al control de la qualitat. 
 • 1.8 Mostreig per al control de la qualitat. 

2. Processament de materials sòlids. 

3. Processament de materials líquids i gasos. 

4. Serveis auxiliars de procés químic. 

 • 4.1 Preparació i posada a punt d'instal·lacions i equips auxiliars. 
 • 4.2 Operacions bàsiques de manteniment dels equips i instal·lacions. 

5. Operacions de procés en planta química 

 • 5.1 Característiques dels processos de producció químics industrials. 
 • 5.2 Operacions necessàries per a la preparació de màquines i equips. 
 • 5.3 Distribució de materials. 
 • 5.4 Conducció del procés de producció. 
 • 5.5 Envasat de matèries químiques i productes. 

6. Instrumentació i control 

 • 6.1 Posada en marxa i parada d'equips. 
 • 6.2 Paràmetres de control d'un procés químic industrial. 
 • 6.3 Equips de mesura. 
 • 6.4 Contingut de les fitxes de seguretat. 
Veure informació

Oferta formativa

Codi Descripció Finançament Data d'inici Data finalització
TELEF-QUIM1 Teleformació QUÍMICA - Riscos i manipulació productes químics. Operacions bàsiques en planta química 26/05/2020 29/07/2020