ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA AQP
 

Glossari

Glossari

Qualificació:

 • Resultat formal d'un procés d'avaluació i validació que s'obté quan un organisme competent estableix que l'aprenentatge d'un individu ha superat un nivell determinat.

Sistema Nacional de Qualificacions:

 • Conjunt de les activitats d'un Estat membre relacionats amb el reconeixement de l'aprenentatge i altres mecanismes destinats a posar en relació l'educació i la formació amb el mercat de treball i la societat civil; aquestes activitats inclouen l'elaboració i l'aplicació de les disposicions i els processos institucionals relatius a la garantia de la qualitat, l'avaluació i la concessió de qualificacions; un sistema nacional de qualificacions pot estar compost per varis subsistemes i incloure un marc nacional de qualificacions.

Marc nacional de qualificacions:

 • Instrument de classificació de les qualificacions en funció d'un conjunt de criteris corresponents a determinats nivells d'aprenentatge, l'objectiu consisteix en integrar i coordinar els subsistemes nacionals de qualificacions i millora la transparència, l'accés, la progressió i la qualitat de les qualificacions en relació amb el mercat de treball i la societat civil;

Sector:

 • Conjunt d'activitats professionals agrupades atenent a la seva funció econòmica principal, un producte, un servei o una tecnologia.

Competència:

 • Capacitat de dur a terme activitats en una professió o en un lloc de treball, segons les normes exigides pel sector.

Competència general:

 • Descripció general de les funcions essencials del professional corresponent.

Competència professional:

 • Conjunt de coneixements i capacitats que permeten l'exercici de l'activitat professional d'acord amb les exigències de la producció i l'ocupació [LCFP 5/2002].

Acreditació de la competència:

 • Procés pel qual s'atorga un reconeixement de competències a una persona, per desenvolupar una professió. Les vies d'acreditació més usuals, en el sistema de formació professional al nostre país, són els títols de formació professional, els certificats de professionalitat, els certificats de formació ocupacional i/o contínua, i també els certificats de les accions formatives dels programes de garantia social i escoles taller.

Àrea professional:

 • Conjunt de continguts i tècniques agrupats per la necessitat d'afrontar problemes homogenis respecte dels objectius de producció (funcions i subfuncions) i dels coneixements i habilitats necessaris per a assolir-los (processos i subprocessos).

Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC):

 • Conjunt de qualificacions professionals, ordenades segons les diferents famílies professionals i nivells de competència. El Catàleg està integrat pel Catàleg de competències professionals i el Catàleg de formació.

Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP/CNCP):

 • Instrument del Sistema Nacional de Qualificacions Professionals i Formació Professional que ordena les qualificacions professionals, susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades en el sistema productiu en funció de les competències adequades per a l'exercici professional.  [RD1128/2003CNCP].

Context professional:

 • Element de la unitat de competència on es descriu, amb caràcter orientador, els mitjans de producció, els productes i els resultats del treball, la informació emprada o generada i aquells elements d'anàloga naturalesa que es considerin necessaris per emmarcar les realitzacions professionals. [RD1128/2003CNCP].

Criteris de realització:

 • expressen el nivell acceptable de la realització professional que satisfà els objectius de les organitzacions productives i constitueix una guia per a l'avaluació de la competència professional. [RD1128/2003CNCP].

Entorn professional:

 • Element de la qualificació professional on s'indica, amb caràcter orientador, l'àmbit professional, els sectors productius i les ocupacions o llocs de treball que s'hi relacionen.

Família professional:

 • Grup de professions i ocupacions que posseeixen elements afins i necessiten una formació anàloga. L'afinitat es pot manifestar en la vessant productiva (com ara fusta), o bé en la funcional quan la professionalitat es desenvolupa transversalment en sectors i activitats diverses (com ara, electricitat, mecànica, etc.).
 • Agrupament de les qualificacions que requereixen una formació professional bàsica similar i tenen competències professionals afins.

Itinerari formatiu:

 • Trajectòria d'aprenentatge mitjançant un procés formatiu ordenat segons la progressiva dificultat, necessari per al desenvolupament d'una ocupació.

Mòdul formatiu:

 • Bloc coherent de formació associat a cadascuna de les unitats de competència que figuren a la qualificació. Constitueix la unitat mínima de formació professional acredita-ble per establir els ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols de formació professional i als certificats de professionalitat [RD1128/2003CNCP].

Unitat de competència:

 • Agrupament de competències professionals, amb valor i significat en el treball, que constitueixen una unitat mínima susceptible de reconeixement i acreditació i comprèn tant les competències específiques d'una activitat professional, com d'altres que puguin ser determinants per una adequada execució de la professió. És susceptible de reconeixement i acreditació parcial acumulable, amb la finalitat de completar la formació conduent a l'obtenció del corresponent títol o certificat. LCFP 5/2002.

Nivell de qualificació:

 • S'estableix per a les qualificacions i les unitats de competència atenent a la competència professional requerida per les activitats productives d'acord amb criteris de coneixement, iniciativa, autonomia, responsabilitat, complexitat, entre d'altres, de l'activitat a desenvolupar. Les competències i qualificacions, en l'àmbit del catàleg s'estructuren en cinc nivells. [RD1128/2003CNCP].

Qualificació professional:

 • Agregat d'unitats de competència amb la formació associada que s'acredita mitjançant títols de formació professional o certificats de professionalitat. És l'especificació oficial de competència, apropiada per a la producció i l'ocupació, que acredita la competència als posseïdors. [El conjunt de competències professionals amb significació per a l'ocupació que poden ser adquirides mitjançant la formació modular o altres tipus de formació, així com per mitjà de l'experiència laboral. LCFP 5/2002].

Realitzacions professionals:

 

 • Elements de la competència que expressen la capacitat que es mobilitza en un entorn professional determinat, a partir d'uns recursos propis i externs, per tal d'assolir uns resultats preestablerts. Elements de la competència que estableixen el comportament esperat o desitjat de la persona, en forma de conseqüències o resultats de les activitats que realitza. [RD1128/2003CNCP].