ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Documentació SEPE Treballadors

 

Requisits d'accés

 

Apartat de documentació: 

Les persones que s'inscriguin seràn convocadas por correo electrónic, abans de l' inicio de l' acció, perquè aportin la sigüent documentació: 

  • Còpia del DNI per devant i pel darrere
  • Facilitar una còpia de l'última nòmina del mes anterior a l'inici del curs i la vida laboral o el darrer rebut en el cas dels trebajadors autónoms.

      Adjunto com descarregar la teva vida laboral (no cal que tinguis clau ni signatura, ho pots fer (via SMS) Com solicitar informe vida laboral                                        

         

  • Veuràs que he adjuntat Fitxa d'alumne participant per complimentar amb les dades personals i signar-lo i enviar per correu.

         

  •  Aportar l'Annex 1 l'hauràs de descarregar i complimentar correctament amb TOTES les dades personals  i de l'empresa i signar-lo amb bolígraf blau. Després l'escaneges o li fas una foto amb el mòbil i l'envias al correu electrónic

         Annex 1 solicitud participant.

  • Auras d'omplir la teva autorització per poder gestionar teves dades i imatge.     

         Autorització imatge i dades

 

 (Recorda que hauràs d'aportar tota al documentació  original requerida a l'inici de l'acció formativa) secretaria de l'escola, bústia exterior o l'adreça de correu ordinari a     

 

     ESCOLA SANT GERVASI COOPERATIVA - AQP

C/ Sabadell, 41

08100 Mollet del Vallès

 

La manca o inexactitud de la documentació referida anteriorment podrà comportar l'arxivament de la inscripció

 

 

 Requisits d'accés

 

  •  Treballadors en actiu del  sector educació amb els següents convenis:

8    Enseñanza privada

26  Autoescuelas

30  Centros de asistencia y educación infantil

35  Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos

45   Colegios mayores universitarios

46   Centros y servicios de atención a personas con discapacidad

50  Centros de educación universitaria e investigación

120 Reforma juvenil y protección de menores

121 Sector de ocio educativo y animación sociocultural