ESCOLA SANT GERVASI  COOPERATIVA AQP
 

Requisits d'accés als Certificats


Requisits d'accés als certificats de professionalitat:

Els certificats de professionalitat estan classificats en tres nivells segons la qualificació professional:

  • Nivell 1: Domini de tècniques molt concretes i repetitives, sota supervisió continuada.
  • Nivell 2: Execució autònoma, però sota supervisió, de tècniques i coneixements transferibles a noves tasques.
  • Nivell 3: Elaboració de procediments amb capacitat de justificació tècnica. Responsabilitat en la coordinació de grups de treball.

Els criteris d’accés de l‘alumnat als mòduls formatius dels certificats de professionalitat els determinen les competències clau necessàries per seguir amb aprofitament la formació associada a cadascun d’ells.

Aquestes competències es poden demostrar mitjançant una d'aquestes dues opcions:

1. La presentació de les titulacions, acreditacions o certificats que determina la normativa actual.

2. La superació de les proves d’avaluació que es realitzaran  prèviament a l’admissió per realitzar mòduls formatius d’un certificat de professionalitat.

Les persones que vulguin accedir a accions formatives de certificats de professionalitat han d'acreditar algun dels següents requisits d’acord amb el nivell de qualificació i que es detallen als següent annex.